bip.gov.pl

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Organy spółki

 • Zgromadzenie Wspólników

  • Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce.
  • W Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, funkcje tę pełni Burmistrz Drawska Pomorskiego.

 • Rada Nadzorcza

  • Rada Nadzorcza powołana została przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
   Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, uchwałą nr 9/2013
   z dnia 22 maja 2013 r.

  • Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

   • Stanisław Żukowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   • Anna Kapusta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
   • Karol Korczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej

  • Kompetencje Rady Nadzorczej:

   • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
   • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
   • wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi;
   • opiniowanie projektów programów Spółki, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki;
   • opiniowanie wniosków o zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przewyższających 1/5 wysokości kapitału zakładowego;

 • Zarząd

  • Jednoosobowy Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, uchwałą nr 7/2015 z dnia 11 czerwca 2015r.

  • Skład Zarządu:

   • Prezes Zarządu - Piotr Antoniewski

  • Kompetencje Zarządu:

   • Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz;
   • Gdy Zarząd składa się z jednego członka, Spółka jest reprezentowana jednoosobowo;
   • Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których ustawa lub akt założycielski nie zastrzega dla innych organów.


Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 19.06.2015
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 19.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 164