bip.gov.pl

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Taryfy dla ciepła


Taryfa  dla  ciepła
obowiązująca od 8 kwietnia 2019r
.

 • I. Informacje ogólne

  • Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom ciepła przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 1998 r.:

   • na wytwarzanie ciepła Nr WCC/224/517/U/2/98/EB (ze zmianami),
   • na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/236/517/U/2/98/EB (ze zmianami).

  • Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

   • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą",
   • rozporządzenia Ministra Energetyki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 poz. 1988), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
   • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

  • Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
  • Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

  • odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

  • przedsiębiorstwo ciepłownicze - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,

  • źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

  • lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

  • sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

  • przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

  • węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

  • grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

  • instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

  • zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

  • obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

  • układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń służący do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach,

  • moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w jednostce czasu,

  • zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

   • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
   • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
   • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

  • sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

 • III. Podział odbiorców na grupy taryfowe

  • Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów:

   • źródeł ciepła,
   • sieci ciepłowniczych,
   • miejsca dostarczania ciepła.

  • Źródła ciepła z oznaczeniem symboli:

   • KR 1 - źródło ciepła przy ul. Mickiewicza 1,
   • KR 2 - źródło ciepła przy ul. Ratuszowej 2,
   • KR 3 - źródło ciepła przy ul. Złocienieckiej 27,
   • KR 4 - źródło ciepła przy ul. Pocztowej 6,
   • KR 6 - źródło ciepła przy ul. Piłsudskiego 29,
   • KR 7 - źródło ciepła przy ul. Pocztowej 5,
   • KL 5 - źródło ciepła przy ul. Sobieskiego 8.

 • Grupy taryfowe:

  • A - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

  • B - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła jest grupowy węzeł cieplny stanowiący własność sprzedawcy i eksploatowany przez sprzedawcę.

  • C - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach odbiorcy stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

  • D - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-2, KR-3, KR-4, KR-6, KR-7 oraz KL-5 rozliczani
   wg § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

 • IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

  • Ceny i stawki opłat

Grupa taryfowa "A"

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zmówioną moc cieplną zł/MW/rok 140 796,94
rata - zł/MW/m-c 11 733,08
2. Cena ciepła zł/GJ 41,62
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 7,51
4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/MW/rok 19 716,60
rata - zł/MW/m-c 1 643,05
5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/GJ 6,21

Grupa taryfowa "B"

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zmówioną moc cieplną zł/MW/rok 140 796,94
rata - zł/MW/m-c 11 733,08
2. Cena ciepła zł/GJ 41,62
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 7,51
4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/MW/rok 26 870,76
rata - zł/MW/m-c 2 239,23
5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/GJ 8,11

Grupa taryfowa "C"

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zmówioną moc cieplną zł / MW / rok 140 796,94
rata: zł / MW / m-c 11 733,08
2. Cena ciepła zł / GJ 41,62
3. Cena nośnika ciepła zł / m3 7,51
4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł / MW / rok 34 931,70
rata: zł / MW / m-c   2 910,98
5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł / GJ 12,12

Grupa taryfowa "D"

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Stawki opłat
netto
1. Stawka opłaty miesięcznej za zamów. moc cieplną zł / MW 12 324,92
2. Stawka opłaty za ciepło zł / GJ 56,27

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

Lp Wyszczególnienie Stawki opłaty za przyłączenie
Na terenie:
bez nawierzchni twardzonej
Na terenie:
z nawierzchnią utwardzoną
za każdy metr przyłącza: za każdy metr przyłącza:
o długości:
do 10m
o długości:
powyżej 10m
o długości:
do 10m
o długości:
powyżej 10m
zł / m zł / m zł / m zł / m
1. Przyłącze rur preizolowanych 2xDN 33,7/90 204 63 218 66
2. Przyłącze rur preizolowanych 2xDN 42,4/110 217 65 231 68
3. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 48,3/110 222 69 237 72
4. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 60,3/125 254 74 270 76
5. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 76,1/140 271 80 294 83
6. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 88,9/160 283 85 310 88


 • V. Zasady obliczania opłat:

  • miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;

  • opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;

  • opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;

  • miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

  • opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 31 ust.1 rozporządzenia taryfowego, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

  • opłata za przyłączenie do sieci obliczana jest - w zależności od rodzaju nawierzchni, pod jaką wykonane jest przyłącze - jako suma iloczynu każdego metra długości przyłącza z pierwszych dziesięciu metrów jego długości i stawki opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza o długości do 10 m oraz iloczynu długości przyłącza powyżej 10 m i stawki opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza o długości powyżej 10 m.

W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczenia określa szczegółowo § 34 rozporządzenia taryfowego, o ile umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej.

 • VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat:

  • Standardy jakościowe obsługi odbiorców - zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

  • W przypadkach:

   • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
   • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
   • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
   • nielegalnego poboru ciepła,

   stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

 • VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat:

  • O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

  • Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 25.03.2019
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 25.03.2019
Dokument oglądany razy: 2 110