bip.gov.pl

BIP - ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - Majątek

 • Majątek Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. obejmuje:

  • Aktywa trwałe - razem 942 042,44  zł., w tym:

   • Wartości niematerialne i prawne: 445,32 zł;
   • Rzeczowe aktywa trwałe: 937 696,65 zł;
   • Należności długoterminowe: 0,00 zł;.
   • Inwestycje długoterminowe: 0,00 zł;
   • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 3 900,47 zł

  • Aktywa obrotowe - razem 2 462 143,02 zł, w tym:

   • Zapasy: 336 033,91 zł;
   • Należności krótkoterminowe: 453 567,66 zł;
   • Inwestycje krótkoterminowe: 1 546 101,18 zł;
   • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 126 440,27 zł;

  • Dochody i straty:

   • W roku 2018 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim osiągnął zysk netto w kwocie 15 332,87  zł.
    Zysk przeznaczony został:
    • nagrody z zysku dla załogi: 3 833,22 zł;
    • zasilenie kapitału zapasowego: 11 499,65  zł;


Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 18.06.2019
Podpisał: Elżbieta Kołodziejska
Dokument z dnia: 18.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 263